Temat wprowadzenia waluty euro do Polski jest poruszany niemal od początku przystąpienia Rzeczypospolitej do Wspólnoty. Każde państwo członkowskie decydujące się na zastąpienie rodzimych pieniędzy wspólną europejską walutą nie musi martwić się o koszty przewalutowań oraz wahania kursów. Za sprawą EUR zacieśniana jest współpraca między państwami członkowskimi i umacnia się gospodarka. Jednak wprowadzenie tej waluty może nieść ze sobą także niebezpieczeństwa, których nie można bagatelizować.

 

Potencjalne korzyści, które niesie ze sobą wprowadzenie waluty EUR

Każde nowe rozwiązanie ma swoich zagorzałych zwolenników jak i przeciwników. W tym aspekcie nie ma żadnych wyjątków. Za zmianą waluty na nową lub pozostaniem tej obecnej muszą przemawiać niepodważalne kwestie, które będą najlepsze dla państwowej gospodarki jak i samych obywateli. Do głównych korzyści wynikających z integracji walutowej można zaliczyć:

 • Zniesienie ograniczenia w handlu międzynarodowym i ułatwiony dostęp do zagranicznych rynków zbytu
 • Uzyskanie dla podmiotów gospodarczych korzystniejszych cen zarówno w imporcie jak i eksporcie
 • Wyeliminowanie ryzyka kursowego prowadzącego do nasilania się współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami różnych państw
 • Większą stabilność wspólnej waluty
 • Ujednolicanie się cen
 • Dostęp do bardziej płynnego i zdecydowanie większego rynku kapitałowego

Komisja Europejska stworzyła raport, w którym zostało podsumowane dziesięć lat istnienia UGW. Według danych, po wprowadzeniu euro handel wewnętrzny wzrósł w tym okresie o ok. 5-15%.

Integracja walutowa oprócz ekonomicznych korzyści przynosi także benefity w strefie politycznej. Między innymi należy do nich uczestniczenie przez państwa członkowskie w szczytach strefy euro oraz spotkaniach związanych z polityką Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Koszty i niebezpieczeństwa wynikające z wstąpienia do strefy euro

Wstąpienie Polski do strefy euro niesie ze sobą koszty i ograniczenia, które mogą wywrzeć znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Zalicza się do nich:

 • Rezygnację z emisji pieniądza i utratę kontroli nad polityką monetarną państwa i polityką walutową
 • Rezygnację z niezależnej polityki kształtowania dewizowych rezerw
 • Zmniejszenie suwerenności Polski
 • Utratę niezależności w podejmowaniu decyzji o poziomie stóp procentowych i dostosowaniu go do aktualnej sytuacji gospodarczej
 • Brak sposobności wykorzystania instrumentów polityki monetarnej i kursowej na wypadek wystąpienia szoków asymetrycznych (niekorzystnych zmian koniunktury)
 • Możliwy wzrost inflacji spowodowany zaokrąglaniem cen już po przeliczeniu ich na nową walutę
 • Poniesienie dodatkowych kosztów związanych z wymianą waluty, w których skład wchodzą: konieczność przystosowania urządzeń i procesów operacyjnych, systemów rachunkowych oraz informatycznych, a także przeszkolenie pracowników
 • Możliwość wzrostu konsumpcji i importu
 • Prawdopodobieństwo wzrostu zadłużenia w sektorze prywatnym na skutek spadku realnych stóp procentowych

Każda waluta jest wartościowa

Wycofanie waluty z obiegu nie oznacza całkowitej utraty jej wartości. Każdy pieniądz niebędący już w obrocie krajowym czy też międzynarodowym może być cenny, nawet mimo zerowej siły nabywczej. Osoby posiadające w swojej kolekcji np. niemieckie marki, escudo portugalskie czy łotewskie łaty powinny poznać ich wartość i zadecydować o ich dalszej przyszłości. Takie transakcje, jak skup starych banknotów, mogą być przeprowadzane nawet za pośrednictwem Internetu. Przykładowo, na stronie https://staragotowka.pl/ znajduje się cennik, dzięki któremu można szybko poznać, jak duża jest wartość naszej kolekcji. Firma ta prowadzi skup banknotów wycofanych z obiegu oraz skup walut wycofanych z obiegu. Odwiedzając tego typu witryny można bez wychodzenia z domu dowiedzieć się, czy posiadane przez nas pieniądze są wartościowe. Należy mieć na uwadze fakt, że waluta niemająca już siły nabywczej może w dalszym ciągu być poszukiwanym walorem wśród kolekcjonerów.

Load More Related Articles
Load More By Redaktor
Load More In Inwestycje
Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zobacz również

Wykorzystaj w swojej pracy doskonałe obuwie robocze

Poprzez wykorzystanie najlepszego obuwia roboczego w swojej pracy chronisz siebie, nie mus…